Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Kasbergen auto en caravan stalling

                         Boodschap

Stallingvoorwaarden

 1. De stallinggebruiker maakt gebruik van een plaats in de stalling. Welke door de stallinghouder word bepaalt, dus geen vaste plaats.
 2. De stallingstermijn geldt telkens voor een periode van 12 maanden. Deze begint bij aanvang. Enig onderverhuur in welke vorm dan ook is niet toegestaan.
 3. De betaling van de stallinghuur dient per vooruitbetaling bij aanvang van de stallingperiode te worden voldaan.
 4. Bij huurachterstand is het niet mogelijk de caravan, vouwwagen, boot met trailer, auto uit de stalling te halen.
 5. De stallinghouder zal geen onbevoegde bij het gestalde zijn toelaten. Werkzaamheden en dergelijke aan het gestalde is niet toegestaan.
 6. De stallinggebruiker dient MINSTENS DRIE DAGEN van te voren te bellen om het gestalde op te halen. Men dient altijd het stallingscontract mee te nemen.
 7. Het in en uit de stalling plaatsen van het gestalde object geschiedt, uitsluitend door de stallinghouder. Hetzij in opdracht van de stallinggebruiker, hetzij op eigen initiatief van de stallinghouder om hem moverende reden. Stallinggebruiker geeft de stallinghouder hierbij toestemming het gestalde object in of uit de stalling te plaatsen.
 8. De stallinggebruiker is verplicht om evt. aanwezige GASFLESSEN uit een caravan, vouwwagen of boot te verwijderen. Bij niet voldoen hieraan zullen alle voortvloeiende kosten voor de stalling gebruiker zijn.
 9. De stallinghouder is nimmer aansprakelijk voor de schade aan het gestalde object, ongeacht op welke wijze schade mocht zijn ontstaan, tenzij stallinghouder ter zake opzet of opzet grenzende schuld kan worden verweten.
 10. De stallinggebruiker is verplicht het object zelf te verzekeren tegenschade die is ontstaan door brand, diefstal, verlies, tenietgaan ,beschadiging of welke schade ook aan het gestalde object inclusief toebehoren.
 11. Indiende Stallinggebruiker de overeenkomst in de loop van de vooraf gesproken periode opzegt, geeft dit geen recht op restitutie van reeds bepaalde gelden.
 12. Deze overeenkomst wordt telkens, voor dezelfde periode waarvoor zij is aangegaan, stilzwijgend verlengt.
 13. De opzegging van deze overeenkomst dient minstens een maand voor het einde van de lopende contractduur per aangetekende brief plaats te vinden.
 14. Als de huurder het object buiten de stalling achterlaat om te worden gestald, of als het object op verzoek van de huurder buiten de stalling is geplaatst om te worden opgehaald, staat het daar voorrisico van de huurder.

Het stallen van uw voertuig is voor uw eigen risico, indien u toch een verzekering wenst kunt u het beste contact opnemen met uw eigen verzekeringsmaatschappij